Räddningen

Huså herrgård är det mest monumentala minnet från Jämtlands största och mest kända gruvbrytningsepok. ( Kopparmalm )

1974 färdigställde Länsmuséet på uppdrag av Åre kommun tre röjda och skyltade vandringsleder med informationsfoldrar inom gruvområdet: den så kallade hyttstigen, gruvstigen och fäbodstigen. Men herrgårdsbyggnaden var fortfarande stadd i djupt förfall och ingen lösning till upprustning fanns i sikte. I flera decennier hade ansträngningar gjorts, inte minst från Länsmuséets sida för att få herrgårdsbyggnaden upprustad men utan resultat.

I november 1978 tog undertecknad Bengt Ocklind initiativet till ett möte i Huså skola för att diskutera en räddningsaktion innan byggnaden definitivt säckade ihop. Mötet resulterade i bildandet av ”Föreningen Huså Herrgård” som formellt tog form i september påföljande år. Föreningen fick omedelbart stöd av Länsmuséet och Länsstyrelsen i sina ansträngningar att försöka förvärva fastigheten av de dåvarande ägarna, som inte var intresserade av att rusta upp herrgården.

Åre kommun var till en början ganska kallsinnig, men efter olika förslag till lösningar lyckades slutligen föreningen få kommunen att förvärva herrgårdsfastigheten genom ett triangelbyte av mark mellan kommunen, AB Ocke Ångsåg och herrgårdens ägare. Därmed fanns äntligen förutsättningar för att påbörja en projektering av byggnadsvårdsobjektet och sondera möjligheterna till finansiering av en upprustning.

Föreningen erhöll bygdemedel i flera omgångar och år 1984 beviljades föreningens ansökan om statliga byggnadsvårdsmedel av Riksantikvarieämbetet, varför upprustningen kunde påbörjas. Vårdarbetena har stått under kontroll av Länsmuséet i samarbete med Länsstyrelsen. Under 1987 färdigställdes också ett åtgärdsprogram för herrgårdsbyggnadens interiör, och 1991 hade vi kommit så långt att tre rum i övervåningen kunde invigas. Det statsbidrag vi nu erhållit innebär återställande av herrgårdens hela interiör år 1992.

Med många människors ideélla och intresserade insatser och med målarmästare Per Halvarssons kunniga ledning kan man nå sitt uppsatta mål.

Ocke i maj 1992

Bengt Ocklind Ordf. Föreningen Huså Herrgård 1992.